TEM2

TEM2-052 stoi na terenie PESY Bydgoszcz - 02.12.2013.